İstifadə qaydaları

Hazırkı İstifadəçi razılaşması (bundan sonra “Razılaşma” adlandırılacaq) fiziki və hüquqi şəxslərin (bundan sonra “İstifadəçilər” adlandırılacaq) https://bonduelle.az/ veb-saytından (içindəki bütün audio-, videoməlumatlar, qrafik və mətn məlumatları (bundan sonra “Materiallar” adlandırılacaq), xidmətlər və digər proqram təminatı da daxil olmaqla) (bundan sonra “sayt” adlandırılacaq) istifadə şərtlərini müəyyənləşdirir, həmçinin saytda yerləşdirilmə və (və ya) Saytın istənilən materiallarından istifadə ilə bağlı sayt administrasiyası (bundan sonra “Administrasiya” adlandırılacaq) ilə İstifadəçi arasındakı münasibətləri tənzimləyir.

1. ÜMUMİ ŞƏRTLƏR

1.1. Saytdan istifadə hazırkı Razılaşmanın müddəaları və Azərbaycan Respublikasının mövcud qanunvericiliyinin normaları ilə tənzimlənir.

1.2. Hazırkı Razılaşma ictimai ofertadır. Sayta giriş əldə edərək ondan istifadə etməklə İstifadəçi hazırkı Razılaşmaya qoşulmuş və Razılaşmanın müddəalarını heç bir çıxarılma və ya düzəliş olmadan tamamilə qəbul etmiş hesab olunur.

1.3. Sayt Administrasiyası istənilən vaxt hər hansı bir xüsusi xəbərdarlıq etmədən hazırkı Razılaşmanın şərtlərinə birtərəfli qaydada dəyişiklik etmək hüququna malikdir. Razılaşmaya edilmiş istənilən dəyişikliklər Razılaşmanın yeni redaksiyasının dərc edildiyi andan qüvvəyə minir.

1.4. Razılaşmanın qüvvədə olan redaksiyası saytın https://bonduelle.az/agreement ünvanında dərc edilmişdir.

1.5. İstifadəçi edilən dəyişikliklərlə razılaşmazsa, o, sayta daxil olmaqdan imtina etməli, Saytın materiallarından və xidmətlərindən istifadəni dayandırmalıdır.

1.6. Saytın bütün məzmunu da daxil olmaqla, sayt üzərində müstəsna hüquqlar “Bondyuel-Kazaxstan” MMO-ya və ya digər şəxslərə məxsusdur. İstifadəçinin Saytın istənilən material və xidmətlərindən istifadəsi yalnız hazırkı Razılaşmanın müddəalarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Heç kimin Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq icazəsi olmadan “Bondyuel-Kazaxstan” MMO-nun ticarət nişanlarından istifadə etmək hüququ yoxdur.

2. İSTİFADƏÇİNİN ÖHDƏLİKLƏRİ

2.1. İstifadəçi əqli mülkiyyət, müəllif hüquqları və/və ya əlaqəli hüquqlar sahəsindəki hərəkətlər də daxil olmaqla, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini və ya beynəlxalq hüquq normalarını pozan hərəkətləri, habelə saytın və sayt xidmətlərinin normal fəaliyyətinin pozulmasına səbəb ola olan və ya səbəb ola biləcək hər hansı hərəkətləri etməməyə razılıq verir.

2.2. Hüquq sahiblərinin yazılı razılığı olmadan sayt materiallarının istifadəsi yolverilməzdir.

2.3. Müəllif hüquqları sahibinin razılığı olmadan saytın materiallarına, o cümlədən qorunan müəllif əsərlərinə yalnız məlumat, elmi, təhsil və ya mədəni məqsədlər üçün istinad edilməsinə icazə verilir. Bu məqsədlər üçün sayt materiallarına istinad edərkən sayta istinad mütləqdir.

2.4. İstifadəçinin şərhləri və digər qeydləri, habelə onun saytda yerləşdirdiyi materiallar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin və hamı tərəfindən qəbul edilmiş mənəviyyat və əxlaq normalarının tələblərinə zidd olmamalıdır.

2.5. İstifadəçinin saytda reklam xarakterli materiallar yerləşdirmək hüququ yoxdur.

2.6. İstifadəçiyə sayt Administrasiyasının istinadı Sayta ola biləcək xarici mənbələri ziyarət etməyə və onlardan istifadə etməyə görə məsuliyyət daşımadığı barədə xəbərdarlıq edilir.

2.7. İstifadəçi razılaşır ki, sayt Administrasiyası saytın hər hansı məzmunu, əqli mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı və bu cür qeydiyyat, saytda yerləşdirilən və ya xarici saytlar və ya resurslar üzərindən yaxud İstifadəçinin saytda yerləşdirilmiş məlumatlardan və ya xarici mənbələrə istinadlardan istifadə edərək əlaqəli olduğu digər əlaqələr vasitəsilə əldə edilmiş mal və xidmətlər ilə bağlı mümkün və ya yaranan hər hansı itki və ya ziyan ilə əlaqədar İstifadəçi qarşısında məsuliyyət daşımır və birbaşa və ya dolayı öhdəliklərə malik deyildir.

2.8. İstifadəçi saytın bütün materiallarının və xidmətlərinin və ya onların istənilən hissəsinin reklamla müşayiət oluna biləcəyi barədə müddəanı qəbul edir. İstifadəçi razılaşır ki, sayt Administrasiyası belə reklamla bağlı heç bir məsuliyyət daşımır və heç bir öhdəliyi yoxdur.

3. MATERİALLARIN SAYTDA YERLƏŞDİRİLMƏSİ ŞƏRTLƏRİ

3.1. Administrasiya materialları hazırkı Razılaşmada qeyd olunan texniki parametrlərə uyğun olduqda saytda yerləşdirir.

3.2. Administrasiya təqdim edilən Materiallara (saytda yerləşdirilənlər də daxil olmaqla) görə İstifadəçiyə — müəllifə heç bir halda mükafat ödəmir (müəyyən müsabiqənin qaydalarına uyğun olaraq müsabiqədə ayrıca qalibiyyət halları istisna olmaqla).

3.3. Hazırkı Razılaşmanın şərtlərini qəbul etmiş, Materialları saytda yerləşdirmiş və ya yerləşdirilməsi üçün göndərmiş müəllif ərazi və istifadə müddəti (lakin əqli fəaliyyətin nəticəsinə dair müstəsna hüquqların qüvvədə olma müddəti ərzində), istifadə davamlılığı və istifadə həcmi ilə bağlı heç bir məhdudiyyət olmadan təmənnasız şəkildə (heç bir mükafat ödənilmədən) “Bondyuel-Kazaxstan” MMO-ya bu cür materiallardan https://bonduelle.az/ saytından olan materialların linkinin qlobal İnternet şəbəkəsinin digər informasiya resurslarında yerləşdirilməsi üsulu da daxil olmaqla, qanunla qadağan olunmayan istənilən şəkildə istifadə etmək hüququ ilə müstəsna lisenziya, o cümlədən sayt daxilində Materiallardan və/və ya onların ayrıca hissələrindən (fraqmentlərindən) sərbəst istifadə etmək və onlara geniş giriş hüququ verir.

3.4. Müəllif Administrasiyaya Materialları və/və ya onların ayrıca hissələrini (fraqmentlərini) istənilən üsulla (o cümlədən müəllifin adını qeyd etmədən), istənilən formada, istənilən məqsədlə, o cümlədən məhdudlaşdırılmadan reklam, imic və promo videoçarxlarda, anonslarda, sponsor maketlərində, maketlərdə, reklam modullarında və s. istifadə etməyə icazə verir, eləcə də razılaşır ki, Administrasiya Müəllifin Materiallarının olduğu səhifələrdə reklam bannerlərini və reklamlarını, o cümlədən üçüncü şəxsləri yerləşdirmək, Materialları modifikasiya və yenidən emal etmək, habelə göndərilən Materialları digər kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək hüququna malikdir.

3.5. Müəllif zəmanət verir ki, hazırkı Razılaşmanın şərtlərinə uyğun olaraq Materiallardan istifadə etmək və onlardan istifadəyə icazə vermək (Materiallar üzərində sərəncam vermək) üçün bütün lazımi hüquqlara malikdir və onun yerləşdirilməsi və istifadəsi üçün bütün məsuliyyəti öz üzərinə götürür. İstifadəçi zəmanət verir ki, Materialların saytda yerləşdirilməsi və onlardan sonrakı istifadə müəllif hüquqları, əlaqəli hüquqlar, patent hüquqları, şəxsi həyatın toxunulmazlığı hüququ, təsvirlərin qorunması hüququ, şərəf, ləyaqət və işgüzar nüfuzun müdafiəsi hüququ da daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, digər şəxslərin nə şəxsi hüquqularını, nə də əmlak hüquqlarını pozmur. Administrasiyanın Müəllifin yerləşdirdiyi Materialların hüquq sahibi olduğuna şübhə edəcəyi hallar yaranarsa, Administrasiya öz mülahizəsinə görə istifadəçiyə bu barədə xəbərdarlıq etmədən artıq yerləşdirilmiş Materialları silmək hüququna malikdir.

3.6. Materialların icazəsiz olaraq surətinin çıxarılmasına və istifadəsinə görə məsuliyyəti Saytda dərc edilmiş Materialları icazəsiz olaraq yerləşdirən və (və ya) istifadə edən şəxslər və təşkilatlar daşıyır.

3.7. Materialları yerləşdirərkən Administrasiya Müəllifin təxəllüsünü öz mülahizəsinə görə qeyd etməyə bilər.

3.8. Saytda yerləşdirilən Materiallar aşağıdakılardan ibarət ola bilməz:

3.8.1. Azərbaycan Respublikasının mövcud normativ hüquqi aktlarını pozan, zərərli, təhdidedici, mənəviyyatı, şərəfi və ləyaqəti, üçüncü şəxslərin hüquqlarını və qanunla qorunan mənafelərini təhqir edən, böhtan xarakterli, müəllif hüquqlarını pozan, nifrəti və/və ya insanlara qarşı irqi, etnik, cinsi, sosial zəmində ayrıseçkiliyi təbliğ edən, dini, irqi və ya millətlərarası ixtilafın qızışdırılmasına səbəb olan, zorakılıq və ya heyvanlara qarşı zorakılıq səhnələrindən və s. ibarət olan materiallar;

3.8.2. Azlıqların hüquqlarının pozulması;

3.8.3. Buna kifayət qədər hüququ olmadığı təqdirdə özünü başqa şəxs və ya təşkilatın və/və ya icmanın nümayəndəsi, habelə “Bondyuel-Kazaxstan” MMO-nun əməkdaşı kimi qələmə vermək, o cümlədən hər hansı subyekt və ya obyektlərin xassə və xüsusiyyətləri barədə yanıltmaq;

3.8.4. İstifadəçinin qanunla və ya hər hansı müqavilə münasibətlərinə əsasən təqdim etmək hüququ olmadığı materiallar;

3.8.5. Üçüncü tərəfin hər hansı patentini, əmtəə nişanını (ticarət nişanını), kommersiya sirrini, mülkiyyət hüquqlarını (əqli mülkiyyət hüquqları daxil olmaqla) əhatə edən materiallar;

3.8.6. Xüsusi şəkildə icazə verilməyən reklam məlumatları, spam, “piramida” sxemləri, “xoşbəxtlik məktubları”;

3.8.7. İcazəsiz girişin həyata keçirilməsi üçün istənilən kompüter, və ya telekommunikasiya avadanlığı və ya proqramların funksionallığını pozmaq, məhv etmək və ya məhdudlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulan kompüter kodlarından, habelə İnternetdəki ödənişli resurslara icazəsiz girişin əldə edilməsi üçün kommersiya proqram məhsullarının seriya nömrələrindən, loginlərindən, şifrələrindən və sair vəsaitlərindən ibarət Materiallar;

3.8.8. Tətbiq edilən hər hansı normativ və hüquqi aktların qəsdən və ya təsadüfən pozulması;

3.8.9. Digər istifadəçilərin fərdi məlumatlarının toplanması və saxlanması;

3.8.10.Reklam, kommersiya və ya təşviqat xarakterli qeydlərin razılaşdırılmamış ötürülməsi;

3.8.11.Narkotik vasitələrin reklamı;

3.8.12.Kimlərinsə ünvanına kobud və təhqiramiz ifadələr və cümlələrdən obarət qeydlər; – pornoqrafik xarakterli materiallardan ibarət qeydlər.

3.9. Administrasiya Materialların yerləşdirilməsinə görə Müəllifə imtina etmək (İstifadəçini bloklamaq), habelə Materialların məzmunu hazırkı Razılaşmanın və mövcud qanunvericiliyin tələblərinə zidd olduqda onları öz mülahizəsinə görə silmək hüququna malikdir. Bu zaman Administrasiya belə bir imtinanın, silinmənin səbəbləri barədə Müəllifə məlumat vermək məcburiyyətində deyil.

3.10. Müəllif Saytda yerləşdirdiyi Materiallara görə tam məsuliyyət daşıması ilə razılaşır. Administrasiya Materialların məzmununa və onların mövcud normativ və hüquqi aktların tələblərinə uyğunluğuna, müəllif hüquqlarının pozulmasına, ticarət nişanlarının, kommersiya işarələrinin və s. icazəsiz istifadəsinə, habelə hazırkı Razılaşmanın şərtlərinə uyğun olaraq Materialların saytda yerləşdirilməsi və/və ya onlardan istifadə ilə əlaqədar üçüncü şəxslərin hüquqlarının mümkün pozulmasına görə məsuliyyət daşımır. Materialların saytda yerləşdirilməsi və/və ya onlardan istifadə ilə əlaqədar üçüncü şəxslərdən pretenziyalar daxil olarsa, Müəllif belə pretenziyaları müstəqil şəkildə və öz hesabına tənzimləməlidir.

3.11. Administrasiya saytın fasiləsiz işləməsini təmin etməyə çalışır, lakin Müəllif tərəfindən yerləşdirilən Materialların tam və ya qismən itirilməsinə, habelə Materialların yerləşdirilməsi və baxılması üçün xidmətlərin keyfiyyətinin və ya sürətinin kifayət qədər olmamasına görə məsuliyyət daşımır.

3.12. Hər hansı Materialların saytda yerləşdirilməsi ilə əlaqədar Administrasiyanın və ya üçüncü şəxslərin hərəkətləri səbəbindən hüquq və mənafelərinin pozulduğunu hesab edən İstifadəçi/Müəllif support@bonduelle.ru ünvanı üzərindən Administrasiyaya pretenziya göndərir. Hüquq sahibliyinin etibarlılığı təsdiqləndikdən sonra Materiallar mütləq qaydada Saytdan silinəcəkdir.

3.13. Sayt Administrasiyası istənilən vaxt və istənilən səbəbdən öz mülahizəsinə görə, habelə İstifadəçinin hazırkı Razılaşmanın müddəalarını pozduğunu düşündüyü təqdirdə İstifadəçinin sayta və ya onun ayrıca material və xidmətlərinə giriş hüququndan imtina edə bilər. Bununla İstifadəçi razılaşır ki, sayta giriş və ya ondan istifadəsi əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dayandırıla bilər, habelə sayt Administrasiyası onun hesabını (login və şifrəsini), onunla əlaqəli bütün material və faylları və/ya həmin materiallara və fayllara sonrakı giriş imkanını dərhal bloklaya və ya silə bilər.

4. DİGƏR ŞƏRTLƏR

4.1. Hazırkı Razılaşmadan irəli gələn və ya onunla bağlı olan bütün mümkün mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq həll edilməlidir.

4.2. Razılaşmada heç bir şey İstifadəçi ilə sayt Administrasiyası arasında agentlik münasibətlərinin, ortaqlıq münasibətlərinin, ortaq fəaliyyət münasibətlərinin, fərdi işə qəbul münasibətlərinin və ya Razılaşmada açıq şəkildə nəzərdə tutulmayan istənilən digər münasibətlərin qurulması kimi başa düşülə bilməz.

İstifadəçi hazırkı Razılaşmanın bütün bəndləri ilə tanış olduğunu və onları şübhəsiz olaraq qəbul etdiyini təsdiqləyir.